Kodeks etyczny

Firma Smiletoys stawia jako fundamentalną wartość współczesnego społeczeństwa poszanowanie praw i godności człowieka. Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać międzynarodowych standardów etycznych ETI, BSCI, ICS, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy. Kierujemy się krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi zasadami postępowania.

Nasze cele i założenia polityki standardów socjalnych komunikujemy pracownikom, jak również naszym dostawcom, podwykonawcom oraz innym interesariuszom. Główne zasady kodeksu postępowania etycznego w firmie Smiletoys:

1. Dobrowolność zatrudnienia

Nie używa się pracy niewolniczej ani zatrudnienia przymusowego, w tym przymusowej pracy więźniów. Nie wymaga się od pracowników składania „depozytów” ani deponowania dokumentów tożsamości u pracodawcy; pracownicy mają prawo zakończyć zatrudnienie po odpowiednim okresie wypowiedzenia.

2. Wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji w warunków zatrudnienia

Pracownicy mają bez wyjątku prawo tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji z pracodawcami. Pracodawca przyjmuje otwartą postawę wobec działalności związków zawodowych i ich działań organizacyjnych. Przedstawiciele pracowników nie są dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.

3. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Pracownikom zapewni się bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy w danej branży i uwzględniające ewentualne zagrożenia. Podejmowane będą odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w wyniku pracy, w związku z nią lub w jej trakcie, poprzez ograniczenie przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy na ile tylko jest to możliwe.

Pracownicy będą otrzymywać regularne udokumentowane szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; szkolenia takie będą przeprowadzane ponownie dla nowych i przeniesionych pracowników.

Zapewniony będzie dostęp do czystych toalet i wody pitnej oraz, w miarę potrzeby, higienicznych miejsc do przechowywania żywności.

4. Firma nie będzie korzystać z pracy dzieci 

Nie będzie przeprowadzana jakakolwiek rekrutacja dzieci.

5. Godziwa płaca

Płace i świadczenia dodatkowe za standardowy tydzień pracy spełniają co najmniej wymogi krajowych norm prawnych lub porównawczych norm branżowych, zależnie od tego, które z nich są wyższe. Niezależnie od tego, płaca zawsze powinna być wystarczająca dla zaspokojenia podstawowych potrzeb i zapewnić niejaką nadwyżkę.

Wszystkim pracownikom przedstawione będą, na piśmie i w zrozumiałej formie, ich warunki zatrudnienia dotyczące płacy: przed rozpoczęciem zatrudnienia oraz, w odniesieniu do szczegółów płacy za dany okres, przy każdej wypłacie.

6. Odpowiedzi czas pracy

Czas pracy jest zgodny z prawem krajowym i porównawczymi normami branżowymi, zależnie od tego, które z nich zapewniają lepszą ochronę.

Niezależnie od tego, od pracowników nie będzie się wymagać regularnej pracy powyżej 48 godzin tygodniowo oraz będzie im przysługiwał średnio co najmniej 1 dzień wolny na każde 7 dni. Godziny nadliczbowe będą dobrowolne, nie będą przekraczać 12 godzin tygodniowo, nie będzie się ich wymagać regularnie oraz zawsze będzie za nie przysługiwać wyższa stawka wynagrodzenia.

7. Zakaz dyskryminacji

W rekrutacji pracowników, wynagrodzeniach, dostępie do szkoleń, awansach, zwolnieniach z pracy i emeryturach nie ma dyskryminacji pod względem rasy, kasty, narodowości, religii, wieku, niepełnosprawności, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, przynależności związkowej ani przekonań politycznych.

8. Uregulowany stosunek pracy

Na ile tylko możliwe, każda wykonywana praca musi odbywać się na zasadach uznanego stosunku pracy przewidzianego przepisami prawa oraz praktyką danego kraju.

Pracodawca nie będzie uchylał się od zobowiązań wobec pracowników wynikających z przepisów prawa pracy bądź ustawodawstwa socjalnego i związanych z uregulowanym stosunkiem pracy poprzez stosowanie umów o podwykonawstwo lub pracę chałupniczą ani programów praktyk/szkoleń bez rzeczywistego zamiaru przekazywania umiejętności czy zapewnienia stałego zatrudnienia, ani też przez nadmierne stosowanie umów na czas określony.

9. Zakaz nieludzkiego traktowania

Obowiązuje zakaz stosowania przemocy i kar cielesnych, groźby przemocy, molestowania seksualnego lub innego, używania obraźliwych wyrażeń oraz innych form zastraszania.

10. Swoboda zgłaszania uwag

Pracownicy mają swobodę wyrażania swoich uwag na temat zatrudnienia i warunków pracy. Może się to odbywać osobiście lub anonimowo. Firma gwarantuje, że osoby zgłaszające sugestię lub uwagi nie będą ponosiły żadnych konsekwencji zgłoszenia.

11. Dbanie o relacje z lokalnymi społecznościami

Bierzemy pod uwagę potrzeby, obawy i aspiracje lokalnej społeczności. Poważnie traktujemy odpowiedzialność, która wiąże się z byciem firmą świadomą społecznie i staramy się wywierać pozytywny wpływ na nasze lokalne społeczności, w których żyjemy i pracujemy.